Ton Derksen Consultancy: Digitaliseren in de plaatwerkketen Ton Derksen Consultancy Leveringsvoorwaarden Contact

Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Ton Derksen Consultancy

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 2. Toepasselijkheid van de Algemene Leveringsvoorwaarden

Artikel 3. Offertes

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 5. Contractduur

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

Artikel 7. Geheimhouding

Alle partijen bij de overeenkomst zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomt van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

Artikel 9. Opzegging

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 30 dagen in acht te nemen of overeenkomstig de opzegtermijn die in de overeenkomst is opgenomen.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

De vorderingen van Ton Derksen Consultancy op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

Artikel 11. Gebreken, klachttermijn

Artikel 12. Honorarium

Artikel 13. Betaling

Artikel 14. Incassokosten

Wanneer de opdrachtgever in gebreke blijft met het nakomen van verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

Artikel 16. Annuleringsvoorwaarden

De opdrachtgever heeft het recht een opdracht schriftelijk te annuleren.

Artikel 17. Overmacht

Artikel 18. Authenticiteit

Bij vertaling in een andere dan de Nederlandse taal, zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Artikel 19. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst van Ton Derksen Consultancy is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20. Wijziging en vindplaats van de Algemene Leveringsvoorwaarden

Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht. De meest actuele versie van de Algemene Leveringsvoorwaarden kan men vinden op

Ton Derksen Consultancy

De Flier 3002
6605 ZA Wijchen
Nederland


Versie 1, 1 april 2021